• THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_1-CMI_647a8903b5
 • THPT_Nguyen_Van_Huong_2020_2-CMI_7219214aa5
Sơ đồ Tổ chức
 • Trần Bảo Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0918611294
  • Email:
   quocbao19661994@gmail.com
 • Trần Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   phong15021983@gmail.com
 • Trương Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0916657943
  • Email:
   tatuan0109@gmail.com
 • Phạm Kim Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0915977707
  • Email:
   tuyen332010@gmail.com
 • Lê Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0918885411
  • Email:
   leminhthu.0207@gmail.com