BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2017 - 2023, gồm 05 đồng chí:

1. Đ/c Bành Phước Trọng - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - UV

4. Đ/c Võ Thị Nhí - UV

5. Đ/c Nguyễn Văn Hoá - UV